Veilig Betalen |  Verzending naar NL, BE en DE  |  Voor 18:00 besteld? Morgen in Huis!   

Algemene Voorwaarden

Als zodanig verhandeld en onder de handelsnaam Firemoon Energy

 Definities
1. Firemoon Energy: Firemoon Energy is licentiehouder en eigenaar van het merk, beeldmerk en product Firemoon Energy  en handelt als zodanig onder de naam Firemoon Energy. Registratie KvK nummer 86362429

2. Klant: de persoon/bedrijf met wie Firemoon Energy een (distributie)- of verkoop overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: zijn de afnemers met wie Firemoon Energy een overeenkomst mee heeft in de vorm van een verkoop overeenkomst of samenwerkingsovereenkomst

4. Product: product(en) van Firemoon Energy

LET OP: De slogan ‘’Energy encrypted from the Firemoon” wat op de Product verpakking staat, is geen directe indicatie van de ingrediënten van het Product. Energie van de maan wordt in deze zin gebruikt als fictieve woordspeling en is dus geen ingrediënt in het Product.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Firemoon Energy.
2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als zij het uitdrukkelijk schriftelijk hebben afgesproken.
3. De Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Firemoon Energy zijn zonder verbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbieding of offerte is geldig voor een periode van maximaal 3 maanden, tenzij een andere aanvaardingsperiode in de aanbieding of offerte staat vermeld.
3. Als de Klant een aanbieding of offerte niet binnen de toepasselijke termijn accepteert, vervalt de aanbieding of offerte.
4. Aanbiedingen en offertes zijn niet van toepassing op herhaalde bestellingen, tenzij de Partijen dit expliciet en schriftelijk hebben afgesproken.
5. De Klant geeft bestellingen op Firemoon Energy, onder vermelding van de productspecificaties, de hoeveelheid, de gewenste leverdatum en andere relevante kenmerken.
6. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door Firemoon Energy maar bestellingen worden normaal gesproken geaccepteerd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten. Firemoon Energy bevestigt alle bestellingen binnen een week na ontvangst van de bestellingen en stuurt de klant een bevestiging voor bestellingen die Firemoon Energy accepteert.
7. De leveringsdata worden vermeld in de order- of orderbevestiging of in een gespecificeerd leveringsschema (vanaf de datum van aanvaarding van de bestelling door Firemoon Energy). De opgegeven leveringsdata worden niet als absoluut beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Firemoon Energy zal alles in het werk stellen om elke bestelling uit te voeren binnen de overeengekomen termijn en stelt de Klant daarvan onverwijld in kennis in geval van een verwachte vertraging.
8. De levering van het Product geschiedt overeenkomstig de handelstermijn van de in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarden.
9. Firemoon Energy heeft het recht om een bestelling in termijnen te leveren, na voorafgaande kennisgeving.

 Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Firemoon Energy zich het recht voor om de offerte of aanbieding binnen 3 dagen na ontvangst van de acceptatie in te trekken, zonder enige verplichting jegens de Klant.
2. Mondelinge acceptatie van de Klant verbindt Firemoon Energy pas nadat de Klant dit schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die door Firemoon Energy worden gebruikt zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anderszins overeengekomen.
2. Firemoon Energy heeft het recht om alle prijzen voor haar Producten of diensten op elk gewenst moment aan te passen.
3. Stijgingen van de kostprijs van Producten of delen daarvan, die Firemoon Energy niet kon voorzien op het moment van het doen van een aanbod of de sluiting van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsstijgingen.
4. De Klant heeft het recht om een overeenkomst te beëindigen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelgeving.
5. Een prijswijziging kan plaatsvinden doordat de gemiddelde kostprijs van grondstoffen wijzigt. Firemoon Energy zal de kopers 1 maand voor de wijziging van de komende prijswijziging op de hoogte brengen.

Monsters / modelle
Indien de Klant een monster van een Product heeft ontvangen, kan hij hier geen rechten uit ontlenen dan dat het een indicatie is van de aard van het Product, tenzij de Partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de Producten in overeenstemming zijn met het monster of model.

Betalings- en betalingstermijn
1. Betalingen worden gedaan door de Klant zonder korting, compensatie of surseance van betaling in euro’s. Onmiddellijk na ontvangst van de factuur en vermelding van factuurnummer door bankoverschrijving naar de rekening van Firemoon Energy bij KNAB Bank in Nederland met het volgende nummer; IBAN: NL13 KNAB 0512 3527 982
2. Betaling moet worden gedaan voordat levering in gang wordt gezet en dus onmiddellijk na ontvangst van de factuur.
3. Er is geen kredietlimiet ingesteld voor de Klant.
4. Als de Klant niet op tijd betaalt, kan Firemoon Energy zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Gevolgen van betalingsachterstand
1. Als de Klant niet binnen de afgesproken termijn betaalt, heeft Firemoon Energy het recht om een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in gebreke is, waarbij een deel van een maand wordt geteld voor een hele maand.
2. Wanneer de Klant in gebreke is, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij verplicht zijn om enige vergoeding te betalen aan Firemoon Energy.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Als de Klant niet op tijd betaalt, kan Firemoon Energy zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling namens de Klant, zijn de vorderingen van Firemoon Energy op de Klant onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar.
6. Indien de Klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Firemoon Energy, is hij nog steeds verplicht om de overeengekomen prijs te betalen aan Firemoon Energy.

Recht op terugvordering van goederen
1. Zodra de Klant in gebreke is, heeft Firemoon Energy het recht om onbetaalde Producten terug te vorderen.
2. Firemoon Energy beroept zich op het recht om terug te vorderen door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het aangevraagde recht op terugvordering, moet de Klant de betrokken Producten onmiddellijk in originele staat terugsturen naar Firemoon Energy, tenzij de Partijen ermee instemmen hierover andere afspraken te maken.
4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

Recht van annulering
1. Een Klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van reden annuleren, mits;

• het Product niet speciaal op maat is gemaakt voor de Klant of aangepast aan zijn speciale behoeften;
• de betaling nog niet is gedaan;
• de Productie nog niet is gestart en/of de order nog niet is ondertekend door Firemoon Energy en zijn producenten;
• het zegel is nog intact;
• de Klant heeft geen afstand gedaan van zijn recht van annulering.

2. De Klant kan zijn recht op annulering melden via info@firemoonenergy.nl.
3. De Klant is verplicht het Product binnen 5 dagen na de kennisgeving van zijn annuleringsrecht in originele staat terug te geven aan Firemoon Energy, waarna zijn annuleringsrecht vervalt.
4. De kosten voor retour zijn verschuldigd door de Klant als de bestelling wordt geretourneerd.
5. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzendkosten en retourkosten) volgens de wet in aanmerking komen voor terugbetaling, zal Firemoon Energy deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht terugbetalen aan de Klant, mits de Klant het Product onbeschadigd en op tijd heeft teruggegeven aan Firemoon Energy.

Opschorting van verplichtingen door de Klant
De Klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit op te schorten.

Verrekening
De Klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Firemoon Energy te verrekenen met een claim op Firemoon Energy

Behoud van de titel
1. Firemoon Energy blijft de eigenaar van alle geleverde Producten totdat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Firemoon Energy in het kader van welke overeenkomst met Firemoon Energy dan ook met inbegrip van claims met betrekking tot de tekortkomingen in de prestaties.
2. Tot die tijd kan Firemoon Energy zich beroepen op het behoud van de (eigendom)titel en de goederen terugnemen.
3. Voordat het Product is overgedragen aan de Klant, mag de Klant de Producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins belasten.
4. Als Firemoon Energy een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst ontbonden en Firemoon Energy heeft het recht om schadevergoeding, verloren winsten en rente te claimen.
5. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Firemoon Energy.
6. Firemoon Energy is nooit aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Firemoon Energy, tenzij de Partijen anders hebben afgesproken.
3. De levering van online bestelde Producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
4. In het geval van late betaling is de Klant automatisch in gebreke en hierbij kan hij geen bezwaar maken tegen late levering door Firemoon Energy.

Leveringstermijn
1. Elke leveringsperiode die door Firemoon Energy is gespecificeerd, is indicatief en geeft de Klant geen recht op ontbinding of compensatie indien deze termijn niet wordt nageleefd, tenzij de Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk hebben ingestemd.
2. De leveringsperiode begint nadat de Klant de overeenkomst met Firemoon Energy heeft ondertekend en betaald en wordt schriftelijk of elektronisch bevestigd door Firemoon Energy aan de Klant.
3. Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft de Klant geen recht op compensatie of het recht om het contract te beëindigen, tenzij Firemoon Energy niet binnen een redelijke termijn kan leveren of als de Partijen anders hebben ingestemd.

Transportkosten
De transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dient de Klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij afwezigheid waarvan Firemoon Energy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
2. Indien de Klant zelf het vervoer van een Product verzorgt, moet hij zichtbare schade aan Producten of de verpakking vóór het transport naar Firemoon Energy melden, bij gebreke waarvan Firemoon Energy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

Verzekering Firemoon Energy volgt de ketenaansprakelijkheid, wat betekent dat Firemoon Energy de producent van het Product verzekerd is voor een maximum bedrag van 2 miljoen dollar per geval van aansprakelijkheid. Elke Partij verbindt, garandeert en verklaart hierbij dat:

• het heeft het volledige recht en de bevoegdheid om de rechten, licenties en privileges die hierin worden gegeven te verlenen;
• de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet in strijd is met een bestaande overeenkomst waaraan zij onderworpen is of een partij bij is;
• de uitvoering van deze overeenkomst valt onder zijn individuele of behoorlijk geautoriseerde bedrijfsbevoegdheden, al naargelang het gevallen
• voor zover hij weet, zijn er geen hangende of dreigende rechtszaken, procedures, claims, overheidsmaatregelen of onderzoeken die op enigerlei wijze de uitvoering van haar verplichtingen hieronder negatief kunnen beïnvloeden of de waarde van de rechten die hieronder worden verleend verminderen.

Opslag
Eventuele opslag van de Producten wordt in overleg tussen partijen in een aparte overeenkomst overeengekomen.

Garantie
1. De garantie met betrekking tot Producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door defecte fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen in het Product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de Klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de Producten gaat op de Klant over wanneer deze Producten legaal en/of feitelijk worden geleverd of in de macht van de Klant is of van een derde partij die het Product ontvangt ten behoeve van de Klant.
4. Firemoon Energy garandeert dat het ontwerp, de materialen en de afwerking in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden en dus moeten voldoen aan de gemaakte kwaliteitsafspraken, ontwerpen, tijdige levering en het juiste overeengekomen Product.
5. In het geval dat een garantieclaim wordt ingediend, stelt de Klant Firemoon Energy hiervan onmiddellijk in kennis, met een gespecificeerde vermelding van de claim. Firemoon Energy beoordeelt en behandelt de claim vervolgens in overeenstemming met de overeenkomst met de Klant en deze algemene voorwaarden en houdt rekening met de richtlijnen en instructies van Firemoon Energy. In het geval van een gerechtvaardigde garantieclaim

(i) levert Firemoon Energy een nieuw Product kosteloos binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht of
(ii) betaald de aankoopprijs (of stuurt een creditfactuur) naar eigen goeddunken. Alle kosten die voortvloeien uit de afwikkeling van de garantieclaim komen ten laste van Firemoon Energy heeft altijd het recht om de claim te controleren.

Aanvullend
a. Exclusieve corrigerende maatregel van de Klant en de totale aansprakelijkheid van Firemoon Energy voor de Klant wegens schending van de in lid 1 bedoelde garantie zijn die welke in lid 1 zijn vermeld
b. Klant ziet af van alle andere claims die de Klant kan hebben tegen Firemoon Energy is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg, bijzondere, incidentele, voorbeeldige of punitieve, winstverlies of inkomsten schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen van de Klant om dergelijke Producten te gebruiken.
c. Alle beperkingen op de rechtsmiddelen van de Klant en de aansprakelijkheid van Firemoon Energy overleven de vervaldatum, beëindiging of annulering van deze overeenkomst.
d. De Klant geeft dezelfde garantie en geen andere aan haar (particuliere) afnemers als Firemoon Energy geeft aan de Klant en zal haar aansprakelijkheid dienovereenkomstig beperken.
e. De garantie dekt niet de volgende oorzaken van schade:
• kleine tekortkomingen of afwijkingen, die binnen tolerantieniveaus vallen zoals aanvaard in redelijke handelspraktijken;
• de Producten zijn onoordeelkundig gebruikt, behandeld of opgeslagen (inclusief, maar niet beperkt tot de gebruiksaanwijzing);
• de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de Klant of een derde partij, of door te hebben gehandeld in strijd met de instructies, aanwijzingen en adviezen van Firemoon Energy.

Vrijwaring
De Klant vrijwaart Firemoon Energy tegen alle aanspraken van derden die gerelateerd zijn aan de Producten en/of diensten die door Firemoon Energy worden geleverd.

Klachten
1. De Klant moet een Product of dienst van Firemoon Energy zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
2. Als een geleverd Product of dienst niet voldoet aan wat de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst kan verwachten, moet de Klant Firemoon Energy hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontdekking van de tekortkomingen.
3. De Klant geeft een gedetailleerde beschrijving van de tekortkomingen, zodat Firemoon Energy adequaat kan reageren.
4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Partijen.
5. Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Firemoon Energy gedwongen wordt om ander werk uit te voeren dan is afgesproken.

Kennisgeving
1. De Klant moet elke ingebreke stelling Firemoon Energy schriftelijk melden.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een bericht van wanbetaling daadwerkelijk Firemoon Energy bereikt (op tijd).

Aansprakelijkheid van Firemoon Energy
1. Firemoon Energy is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
2. Indien Firemoon Energy aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Firemoon Energy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgverlies, gederfde winst, verloren spaargeld of schade aan derden.
4. Indien Firemoon Energy aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt betaald door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering en bij afwezigheid van (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en zijn slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Verloopperiode
Elk recht van de Klant op compensatie van Firemoon Energy vervalt in ieder geval binnen 6 maanden na het feit dat de aansprakelijkheid direct of indirect ontstaat. Dit sluit de bepalingen van artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding
1. De Klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden Firemoon Energy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de beëindiging niet rechtvaardigt vanwege zijn bijzondere aard of omdat het van ondergeschikt belang is.
2. Als de nakoming van de verplichtingen door Firemoon Energy niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding alleen plaatsvinden nadat Firemoon Energy in gebreke is gebleven.
3. Firemoon Energy heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te ontbinden, als de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, of als omstandigheden Firemoon Energy goede redenen geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet goed zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. Naast de bepalingen van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Firemoon Energy in de vervulling van enige verplichting jegens de Klant niet worden toegeschreven aan Firemoon Energy in welke situatie dan ook, onafhankelijk van de wil van Firemoon Energy wanneer de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de vervulling van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet kan worden verlangd van Firemoon Energy.
2. De in lid 1 bedoelde situatie over overmacht is ook van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, bacteriën en virussen enz.); wanbetaling en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte verstoringen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Als er een situatie van overmacht ontstaat waardoor Firemoon Energy niet aan een of meer verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Firemoon Energy hieraan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een situatie over overmacht ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide Partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Firemoon Energy is in een situatie van overmacht geen (schade)schadevergoeding verschuldigd, ook al heeft zij als gevolg van de overmachtssituatie voordelen verkregen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1. Firemoon Energy heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Grote inhoudelijke veranderingen worden door Firemoon Energy zoveel mogelijk vooraf met de Klant besproken.
4. Klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten
1. De Klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Firemoon Energy niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firemoon Energy.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 (2)1 Burgerlijk Wetboek.

Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden
1. Alle bestellingen en verkopen zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.
2. Als een Klant de rechten uit zijn overeenkomst met Firemoon Energy wil overdragen aan een ander is hij verplicht om de voorgestelde verkoop eerst aan Firemoon Energy aan te bieden

Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring
1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of nietigbaar blijken, doet dit geen afbreuk aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst bij wat Firemoon Energy in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden voor deze kwestie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Partijen.
2. De Nederlandse rechtbank in het district waar Firemoon Energy is gevestigd is uitsluitend bevoegd in geval van geschillen tussen Partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.
3. De Klant houdt bij de uitvoering van een overeenkomst en verdere overeenkomsten, die daaruit kunnen voortvloeien, rekening met alle toepasselijke wettelijke en overheidsbepalingen en met verordeningen, met inbegrip van in- en uitvoervoorschriften en productvoorschriften en bepalingen in vreemde valuta.
4. De Klant neemt op eigen kosten alle maatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan alle vereisten die op het grondgebied van de klant toepassing zijn met betrekking tot het verklaren, registreren, indienen, aanmelden, verifiëren, registreren of anderszins uitvoeren van deze overeenkomst, en zal bovendien alle (lokale en nationale) overheids- en regelgevende goedkeuringen en registraties die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst, aanvragen en beveiligen. Na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, onderneemt de Klant alle nodige stappen om bovengenoemde registratie of indiening te annuleren.
5. De Klant stelt Firemoon Energy in kennis van relevante wettelijke bepalingen, overheidsbepalingen en verordeningen die op het grondgebied van kracht zijn (zoals – verwachte – invoer- en uitvoerbeperkingen, quotabeperkingen, productvoorschriften, enz.).
6. De Klant stelt aan Firemoon Energy een verslag ter beschikking van de verkoop in de afgelopen periode en een overzicht van de Producten die op voorraad zijn en stelt Firemoon Energy bovendien in kennis van de marktsituatie, de aanvaarding van het Product, de prijzen, de mededinging en andere zaken die relevant zijn voor Firemoon Energy in het kader van de promotie en verkoop van de Producten.